Nagranie z V sesji Rady Gminy Markuszów z dnia 30.06.2015 roku

ikona 30,062015aaaa

Porządek obrad V sesji Rady Gminy Markuszów  z dnia 30 czerwca 2015 roku wraz z informacją w której minucie nagrania omawiany jest dany punkt :

 1. Otwarcie sesji
 2. Przyjęcie porządku obrad – 0:00:55
 3. Przyjęcie protokołu z obrad IV Sesji Rady Gminy -0:08:28
 4. Interpelacje i zapytania radnych – 0:09:12
 5. Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy za rok 2014 – 01:03:09
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Markuszów z wykonania budżetu gminy za rok 2014 – 01:11:44
 7. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy – 01:13:23
 8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Markuszów -01:17:31
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  Zdrowotnej GOZ w Markuszowie – 01:19:04
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok Gminnego Domu Kultury w Markuszowie – 01:22:46
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów – 01:27:14
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/78/2007 Rady Gminy Markuszów z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie przystąpienia Gminy Markuszów do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania wdrażającego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-20013 w ramach osi LEADER – 01:33:28
 13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy w trybie bezprzetargowym ( działka gruntu oznaczona nr ewidencyjnym 2011 o pow. 0,7746 ha położona w Markuszowie  przy ul. Łachy) – 01:38:05
 14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Markuszów przy ul. Łachy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego ( działka niezabudowana nr  1999 o pow. łącznej 2,00807 ha, w części do sprzedaży działka wydzielona o pow. około 0,50 ha od strony północno wschodniej) – 01:58:03
 15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Kaleń  w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (działka nr 284 o pow. 0,3328) – 02:28:10
 16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Markuszów przy ul Ogrodowej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (działka nr  1789/2 o pow. 0,0414) – po głosowaniu radnych na wniosek radnego Stasiaka  -  ten punk  został zdjęty z obrad sesji – 02:34:01
 17. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Markuszów przy ul. Rynek 16 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (działka nr 1381/1 o pow. 0,0191 ha) – po głosowaniu radnych na wniosek radnego Kozy –  ten punk  został zdjęty z obrad sesji – 02:43:39
 18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników – 02:47:04
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok – 02:51:27
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej – 02:56:12
 21. Informacja Wójta o pracy między sesjami – 02:58:49
 22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych – 03:05:31
 23. Wolne wnioski , oświadczenia radnych i informacje – 03:06:02
 24. Zamknięcie obrad sesji – 03:23:02

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


7 + = jedenaście

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>